Felhasználási feltételek

Weboldal felhasználási feltételek

Ebben a dokumentumban a magyarnyelvű tartalomszolgáltatásra vonatkozó felhasználási feltételek olvashatóak. Az angol vagy

egyéb más nyelven történő szolgáltatásokhoz tartozó rendelkezések eltérhetnek a jelen dokumentumban találhatóktól.

 

A jelenlegi feltételek revíziójának dátuma: 2014.06.05.

 

Kiemelt területek:

Az alábbi Felhasználási feltételek a www.eurofifa.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználására vonatkozó feltételeket

tartalmazzák, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad.

 

A Weboldalt Magyari Gábor (székhely: 1173 Budapest, Zsák utca 20., továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, és a Weboldal

Magyari Gábor, Nagy Dániel, Niedermüller Tamás és Horváth Ákos magánszemélyek közös tulajdonát képezi.

 

A Weboldal felépítése, szerkezete és tartalma vonatkozásában tájékoztatás, felvilágosítás kérhető, illetőleg azzal kapcsolatban

észrevétel tehető az Üzemeltető felé az alábbi elérhetőségen: info@eurofifa.com .

 

I. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat

megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (szöveges és grafikai

megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag elnevezések, fotók, stb.) felhasználása vonatkozásában, a

Weboldal tartalma, illetőleg annak valamely része felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes, kifejezett, írásbeli

engedélyével lehetséges.

 

A látogató a lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából –

számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további

felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A Weboldalakról tartalmat átvenni kizárólag a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem

módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól

láthatóan feltünteti.

 

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók,

domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a

védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő

felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükseges.

 

Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem

jellegének megfelelő eljárást megindítani.

 

II. Adatvédelmi rendelkezések

Az Üzemeltető tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az

adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó

tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg

amennyiben az a Weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A

látogató írásban jelezheti az Üzemeltető felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben az Üzemeltető ezen

adatokat köteles megsemmisíteni – amennyiben az adatkezelés nem az Üzemeltető jogszabályban rögzített kötelezettsége.

Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a

személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére.

 

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos magyar és közösségi adatvédelmi jogszabályok,

illetőleg magyar kormányzati ajánlások alapján jár el a Weblapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat”-ban foglaltaknak

megfelelően.

 

Üzemeltető a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek

okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás az Üzemeltető adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az

okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.

 

A Weboldalon található szerkesztőkre, hivatalos képviselőkre és kapcsolattartókra vonatkozó személyes adatok a látogatók

megfelelő tájékoztatását, illetőleg a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítását szolgálják. A fenti személyes adatok jelen

pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

 

III. Felelőségi kérdések

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből és

használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

 

Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett

tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére

történő utalással. Az Üzemeltető a Külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem

vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a Külső tartalomra történő hivatkozást.

 

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási

feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.